header
   ข้อมูลการประชุม คณะกรรมการ ICT กรมประมง  

icon ดาวน์โหลดคุณลักษณะราคากลาง / ดูรายละเอียดย้อนหลัง
arrow กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 01/05/2020
arrow สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 01/01/2022
arrow หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมประมง 08/10/2019
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2560 06/12/2018
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2561 06/12/2018
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2562 08/10/2019
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2563 09/02/2021
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2564 10/08/2021

icon ข้อมูลน่าสนใจ
arrow แบบฟอร์มICT01 (กษ.) 09/02/2021
arrow แบบฟอร์มICT02 (กษ.) 03/07/2018
arrow แบบฟอร์มรับบริจาค 21/04/2022
arrow ตัวอย่างบุคลากรสำหรับการพัฒนาระบบ 20/08/2021
arrow คู่มือกระบวนการจัดหาระบบคอมฯ กษ. 30/01/2019
arrow หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษา กษ. 30/01/2019
arrow ขั้นตอนการจัดหา 21/04/2022
arrow จำแนกรายการวัสดุคอมพิวเตอร์ 30/03/2021
iconดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2561
icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 7/2561 ( 26 กรกฎาคม 2561)
Untitled Document
Total : 9 Record  
arrow 1. เอกสารประกอบการประชุม 22/08/2018
arrow 1.1 รับรองรายงาน IT ครั้งที่ 6_61 (ว578 วันที่ 10 พค. 61) 22/08/2018
arrow 1.2 เรื่องเพื่อทราบ 22/08/2018
arrow (1) นำเสนอการบริหารจัดการระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของกรมประมง 22/08/2018
arrow (2) นำเสนอแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 22/08/2018
arrow 1.3 สรุปโครงการที่เสนอ 22/08/2018
arrow 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เวียนหน่วยงาน 14/01/2019
arrow 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กระทรวงเกษตรฯ 14/01/2019
arrow 4. สำเนาแบบคำขอจัดซื้อจัดหาฯ ที่ผ่านการเห็นชอบ 22/08/2018

icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 6/2561 ( 14 มิถุนายน 2561)
Untitled Document
Total : 18 Record  
arrow 1. เอกสารประกอบการประชุม 12/07/2018
arrow 1.1 รับรองรายงาน IT ครั้งที่ 5_61 (ว578 วันที่ 10 พ.ค. 61) 12/07/2018
arrow 1.2 เรื่องเพื่อทราบ 12/07/2018
arrow (1) นำเสนอการตรวจสอบความปลอดภัยฯ 12/07/2018
arrow (2) นำเสนอการตรวจสอบความปลอดภัยฯ (วีดีโอ) 12/07/2018
arrow (3) นำเสนอการติดตั้งสแกนไวรัสกรมประมง 12/07/2018
arrow 1.3 สรุปโครงการที่เสนอ / นำเสนอโครงการฯ 12/07/2018
arrow 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เวียนหน่วยงาน / เสนอ CIO 12/07/2018
arrow 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เวียนหน่วยงาน 12/07/2018
arrow 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เสนอ CIO 12/07/2018
arrow 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กระทรวงเกษตรฯ 12/07/2018
arrow 4. สำเนาแบบคำขอจัดซื้อจัดหาฯ ที่ผ่านการเห็นชอบ 12/07/2018
arrow 4.1 (กพท.) โครงการพัฒนาระบบออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่น ภายใต้ระบบ Thai Flagged Catch Certificate 12/07/2018
arrow 4.2 (กกม.) โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีประมงผิดกฎหมายระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกกรมประมง 12/07/2018
arrow 4.3 (กตส.) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระยะที่ 5 12/07/2018
arrow 4.4 รับบริจาค กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) 12/07/2018
arrow 4.5 รับบริจาค ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก 12/07/2018
arrow 4.6 รับบริจาค ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา 12/07/2018

icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 5/2561 (7 พ.ค. 2561)
Untitled Document
Total : 9 Record  
arrow 1.เอกสารประกอบการประชุม 11/07/2018
arrow 1.1 รับรองรายงาน IT ครั้งที่ 3_61 (ว341 วันที่ 19 มีค 61) 11/07/2018
arrow 1.2 สรุปโครงการที่เสนอ / นำเสนอโครงการฯ 11/07/2018
arrow 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เวียนหน่วยงาน / เสนอ CIO 11/07/2018
arrow 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เวียนหน่วยงาน 11/07/2018
arrow 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เสนอ CIO 11/07/2018
arrow 3. สำเนาแบบคำขอจัดซื้อจัดหาฯ ที่ผ่านการเห็นชอบ 11/07/2018
arrow 3.1 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง 12/07/2018
arrow 3.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีประมงผิดกฎหมาย 12/07/2018

icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 4/2561 (20 เม.ย. 2561)
Untitled Document
Total : 8 Record  
arrow 1. เอกสารประกอบการประชุม 03/07/2018
arrow 1.1 รับรองรายงาน IT ครั้งที่ 3_61 (ว341 วันที่ 19 มีค 61) 03/07/2018
arrow 1.2 สรุปโครงการที่เสนอ 03/07/2018
arrow 1.3 นำเสนอโครงการฯ 03/07/2018
arrow 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เวียนหน่วยงาน / เสนอ CIO 03/07/2018
arrow 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เวียนหน่วยงาน 03/07/2018
arrow 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เสนอ CIO 03/07/2018
arrow 3. สำเนาแบบคำขอจัดซื้อจัดหาฯ ที่ผ่านการเห็นชอบ 03/07/2018

icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 3/2561 (16 มี.ค. 2561)
Untitled Document
Total : 12 Record  
arrow 1. เอกสารประกอบการประชุม 03/07/2018
arrow 1.1 รับรองรายงาน IT ครั้งที่ 2_61 (ว155 วันที่ 13 ก.พ.61 ) 03/07/2018
arrow 1.2 สรุปการจัดหา 03/07/2018
arrow 1.3 สำเนาคำสั่งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง 03/07/2018
arrow 1.4 เว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ 03/07/2018
arrow 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เวียนหน่วยงาน / เสนอ CIO 03/07/2018
arrow 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เวียนหน่วยงาน 03/07/2018
arrow 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เสนอ CIO 03/07/2018
arrow 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กระทรวงฯ / เสนอ CIO 03/07/2018
arrow 3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กระทรวงฯ 04/07/2018
arrow 3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เสนอ CIO 03/07/2018
arrow 4. สำเนาแบบคำขอจัดซื้อจัดหาฯ ที่ผ่านการเห็นชอบ 03/07/2018

icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2561 (12 ก.พ. 2561)
Untitled Document
Total : 6 Record  
arrow 1. เอกสารประกอบการประชุม 03/07/2018
arrow 1) รับรองรายงาน IT ครั้งที่ 1_61 (ว1369 วันที่ 18 ต.ค.60 ) 04/07/2018
arrow 2) สรุปการจัดหา 03/07/2018
arrow 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เวียนหน่วยงาน 03/07/2018
arrow 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เสนอ CIO 03/07/2018
arrow 4. สำเนาแบบคำขอจัดซื้อจัดหาฯ ที่ผ่านการเห็นชอบ 03/07/2018

icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 1/2561 (11 ต.ค. 2560)
Untitled Document
Total : 12 Record  
arrow 1. เอกสารประกอบการประชุม 03/07/2018
arrow 1) รับรองรายงาน IT ครั้งที่ 5_60 (ว1149 วันที่ 14 กย.60 ) 03/07/2018
arrow 2) แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ กษ.(ว1325 วันที่ 9 ตค. 60) 03/07/2018
arrow 3) แบบฟอร์ม ICT01 (กษ.) 03/07/2018
arrow 4) หลักเกณฑ์การจัดซื้อ 03/07/2018
arrow 5) ร่างแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของ กษ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ.60-64) หน่วยงานตรวจสอบและส่งภายในวันที่ 12 ต.ค. 60 03/07/2018
arrow 6) ราคากลาง 20 เมย. 60 03/07/2018
arrow 7) คู่มือกระบวนการจัดหาระบบคอมฯ 03/07/2018
arrow 8) สรุปการจัดหา 62 ภาพรวม (ณ 11 ต.ค. 60) 03/07/2018
arrow 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง 04/07/2018
arrow 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กระทรวงฯ 03/07/2018
arrow 4. สำเนาแบบคำขอจัดซื้อจัดหาฯ ที่ผ่านการเห็นชอบ 03/07/2018

icon เอกสารประกอบการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง งบประมาณประจำปี 2562 (การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2560 ณ วันที่ 12 กันยายน 2560)
Untitled Document
Total : 11 Record  
arrow 1. ปฏิทินการจัดทำคำขอด้าน IT ปี 2562 03/07/2018
arrow 2. ผังขั้นตอนการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 03/07/2018
arrow 3. หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 03/07/2018
arrow 4. แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณด้าน IT(2562) 03/07/2018
arrow 5. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (2561) 03/07/2018
arrow 6. แบบฟอร์มการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 03/07/2018
arrow 7. แบบฟอร์มจ้างเหมาบริการ (MA) 03/07/2018
arrow 8. แบบฟอร์มสรุปขอตั้งฯ (แนบแบบคำขอฯ ICT 01) 03/07/2018
arrow 9. จำแนกรายการวัสดุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 03/07/2018
arrow 10. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 03/07/2018
arrow 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง 03/07/2018