header
   ข้อมูลการประชุม คณะกรรมการ ICT กรมประมง  

icon ดาวน์โหลดคุณลักษณะราคากลาง / ดูรายละเอียดย้อนหลัง
arrow กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 01/05/2020
arrow สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 01/01/2022
arrow หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมประมง 08/10/2019
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2560 06/12/2018
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2561 06/12/2018
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2562 08/10/2019
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2563 09/02/2021
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2564 10/08/2021

icon ข้อมูลน่าสนใจ
arrow แบบฟอร์มICT01 (กษ.) 09/02/2021
arrow แบบฟอร์มICT02 (กษ.) 03/07/2018
arrow แบบฟอร์มรับบริจาค 21/04/2022
arrow ตัวอย่างบุคลากรสำหรับการพัฒนาระบบ 20/08/2021
arrow คู่มือกระบวนการจัดหาระบบคอมฯ กษ. 30/01/2019
arrow หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษา กษ. 30/01/2019
arrow ขั้นตอนการจัดหา 21/04/2022
arrow จำแนกรายการวัสดุคอมพิวเตอร์ 30/03/2021
iconดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2562
icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 4/2562 (5 ก.ค. 2562)
Untitled Document
Total : 9 Record  
arrow 1.เอกสารการประชุม 09/07/2019
arrow (วาระ 2.1) รับรองรายงานการประชุม คกก.ครั้งที่ 3/2562 09/07/2019
arrow (วาระ 2.2) รายงานผลการเวียนขอมติคณะกรรมการฯ 09/07/2019
arrow (วาระ 3) เรื่องพิจารณา 09/07/2019
arrow 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. เวียนหน่วยงาน และ เสนอ CIO 09/07/2019
arrow 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. 26/07/2019
arrow 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง/ กษ.(เสนอ CIO) 09/07/2019
arrow 3. สำเนาแบบคำขอฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ 09/07/2019
arrow 3.1 แบบคำขอฯ ขอดำเนินการจัดทำโครงการฯ ประจำปี 2562 09/07/2019

icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 3/2562 (6 มิ.ย. 2562)
Untitled Document
Total : 9 Record  
arrow 1.เอกสารการประชุม 11/06/2019
arrow (วาระ 2) รับรองรายงานการประชุม คกก.ครั้งที่2/2562 11/06/2019
arrow (วาระ 3) เรื่องพิจารณา 11/06/2019
arrow 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. เวียนหน่วยงาน และ เสนอ CIO 11/06/2019
arrow 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. 11/06/2019
arrow 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง/ กษ.(เสนอ CIO) 11/06/2019
arrow 3. สำเนาแบบคำขอฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ 11/06/2019
arrow 3.1 แบบคำขอฯ ขอดำเนินการจัดทำโครงการฯ ประจำปี 2562 11/06/2019
arrow 3.2 แบบคำขอรับบริจาคของหน่วยงาน 11/06/2019

icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2562 (19 พ.ย. 2561)
Untitled Document
Total : 10 Record  
arrow 1. เอกสารการประชุม 27/11/2018
arrow (วาระ2) รับรองรายงานการประชุม คกก.ครั้งที่ 1/2562 27/11/2018
arrow (วาระ3) เรื่องพิจารณา 27/11/2018
arrow 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. เวียนหน่วยงาน และ เสนอ CIO 24/04/2019
arrow 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง / กษ. 24/04/2019
arrow 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง/ กษ.(เสนอ CIO) 11/06/2019
arrow 3. สำเนาแบบคำขอฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ 27/11/2018
arrow 3.1 แบบคำขอฯ ขอตั้งงบประมาณ ด้าน IT ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 27/11/2018
arrow 3.2 แบบคำขอฯ ขอดำเนินการจัดทำโครงการฯ ประจำปี 2562 27/11/2018
arrow 3.3 แบบคำขอรับบริจาคของหน่วยงาน 27/11/2018

icon การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 1/2562 (26 ต.ค. 2561)
Untitled Document
Total : 11 Record  
arrow 1. เอกสารการประชุม 27/11/2018
arrow (วาระ2) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่7_61(26 กค.61) 27/11/2018
arrow (วาระ3) เรื่องเพื่อทราบ 27/11/2018
arrow (วาระ4) พิจารณาโครงการขอตั้งงบประมาณ ด้าน IT ประจำปี 2563 / ขอดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปี 2562 27/11/2018
arrow 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง เวียนหน่วยงาน / เสนอ CIO 27/11/2018
arrow 2.1 บันทึกเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง 27/11/2018
arrow 2.2 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เสนอ CIO 27/11/2018
arrow 3. สำเนาแบบคำขอฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ 27/11/2018
arrow 3.1 แบบคำขอฯ ขอตั้งงบประมาณ ด้าน IT ประจำปี 2563 27/11/2018
arrow 3.2 แบบคำขอฯ ขอดำเนินการจัดทำโครงการฯ ประจำปี 2562 27/11/2018
arrow 3.3 แบบคำขอรับบริจาคของหน่วยงาน 27/11/2018

icon แบบคำขอจัดหาฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ IT กรมประมง / กระทรวงเกษตร และสหกรณ์งบประมาณ ประจำปี 2562
Untitled Document
Total : 5 Record  
arrow โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 16/10/2018
arrow โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ใหม่ 16/10/2018
arrow โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทดแทน 16/10/2018
arrow รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง/ กษ. 27/11/2018
arrow รายการที่ผ่านการพิจารณางบประมาณ 21/05/2019