header
   ข้อมูลการประชุม คณะกรรมการ ICT กรมประมง  

icon ดาวน์โหลดคุณลักษณะราคากลาง / ดูรายละเอียดย้อนหลัง
arrow กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 01/05/2020
arrow สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 01/01/2022
arrow หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมประมง 08/10/2019
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2560 06/12/2018
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2561 06/12/2018
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2562 08/10/2019
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2563 09/02/2021
arrow ดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2564 10/08/2021

icon ข้อมูลน่าสนใจ
arrow แบบฟอร์มICT01 (กษ.) 09/02/2021
arrow แบบฟอร์มICT02 (กษ.) 03/07/2018
arrow แบบฟอร์มรับบริจาค 21/04/2022
arrow ตัวอย่างบุคลากรสำหรับการพัฒนาระบบ 20/08/2021
arrow คู่มือกระบวนการจัดหาระบบคอมฯ กษ. 30/01/2019
arrow หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษา กษ. 30/01/2019
arrow ขั้นตอนการจัดหา 21/04/2022
arrow จำแนกรายการวัสดุคอมพิวเตอร์ 30/03/2021
iconดูรายละเอียดย้อนหลังปี 2563
icon สำเนาแบบคำขอจัดหาฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ IT กรมประมง / กระทรวงเกษตร และสหกรณ์งบประมาณ ประจำปี 2563
Untitled Document
Total : 5 Record  
arrow โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 10/10/2019
arrow โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ใหม่ 10/10/2019
arrow โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทดแทน 10/10/2019
arrow รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กรมประมง/ กษ. 10/10/2019
arrow รายการที่ผ่านการพิจารณา และได้รับงบประมาณ 10/10/2019