Early Mortality Syndrome

แนวทางและมาตรการในการควบคุมและจัดการแก้ไขปัญหากลุ่มอาการตายด่วน

1. สรุปสถานการณ์การเกิดโรคกลุ่มอาการตับวายเฉียบพลันหรือตายด่วน (EMS) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม 2556

1.1 ผลการเลี้ยงกุ้งทั้งประเทศ 

จากการประเมินสถานการณ์ของการเลี้ยงกุ้งในเดือนกุมภาพันธ์เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม มีสัดส่วนกุ้งที่

เป็นโรคตายลดลงจากประมาณร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 8.5

1.2 ผลการปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง

จากข้อมูลปริมาณการปล่อยลูกกุ้งในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 พบมีปริมาณลดลง ชี้ให้เห็นว่า

เกษตรกรยังไม่กล้าตัดสินใจปล่อยกุ้งลงเลี้ยงเต็มพื้นที่ เนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดอาการ EMS อย่างไร

ก็ตามปริมาณลูกกุ้งที่เกษตรกรทั่วประเทศปล่อยลงเลี้ยง ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน พบว่า

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปริมาณที่ลงกุ้งเท่ากับ 3,407 3,299 และ 3,481 ล้านตัว ตามล าดับ

1.3 ผลผลิตกุ้งจากบ่อดิน

ข้อมูลผลผลิตจากการจับกุ้งของเกษตรกรทั่วประเทศในไตรมาสแรกของปี 2556 มีผลผลิตเท่ากับ 63,500 

ตัน และผลผลิตในไตรมาสแรกของปี 2555 เท่ากับ 94,400 ตัน เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าผลผลิตกุ้งลดลง

30,900 ตัน สาเหตุการลดลง (ถ้ามีการเลี้ยงรอดจนได้ขนาดจับขาย) เนื่องจากความไม่มั่นใจในการลงกุ้ง ร้อย

ละ 33 จากการตายภายในระยะเวลา ๑ เดือน ร้อยละ20 และจากการที่กุ้งโตช้าและเกษตรกรรีบจับขายท าให้

ได้น้ าหนักน้อยอีกร้อยละ 47 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลผลผลิตในเดือนมีนาคม 2556 พบว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้น

โดยมีผลผลิตประมาณ 19,800 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 16,400 ตัน ประมาณร้อยละ 21

 

2. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 Dr.Donald Lightners แห่งมหาวิทยาลัย Arizona ได้รายงานเผยแพร่สาเหตุ

ของโรค EMS หรือลักษณะอาการตับวายเฉียบพลัน (Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome : AHPNS) 

ในกุ้งขาวว่า เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ถูก infect จากไวรัส หรือ phage

(bacteriophage) แล้วผลิตสารพิษท าลายเนื้อเยื่อตับซึ่งเกิดขึ้นกับกุ้งที่ลงเลี้ยงในเดือนแรก นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า

ประเทศผู้น าเข้ากุ้งแช่แข็งมีความเสี่ยงต่ าที่เชื้อตัวนี้จะแพร่ขยายไปยังกุ้งในประเทศ เพราะกุ้งที่ตายด้วย EMS เป็นกุ้ง

ขนาดเล็ก ซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังพบว่ากุ้งแช่แข็งที่มีเชื้อตัวนี้ ไม่สามารถ

แพร่ระบาดโรคไปยังกุ้งเป็นได้ทีมนักวิจัยยืนยันว่า V. parahaemolyticus สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิด EMS ไม่ท าให้เกิด

โรคท้องร่วง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 Dr.Iddya Karunasagar ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านอาหารทะเลของ FAO 

ได้กล่าวยืนยันว่า กุ้งที่เป็น EMS ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค   (รายละเอียดเพิ่มเติม)

Mitigation Measures for Management and Control of EMS/AHPNS Risk, Strengthening of Credibility for Thai Shrimp Industry

Mitigation Measures for Management and Control of EMS/AHPNS Risk,

Strengthening of Credibility for Thai Shrimp Industry

 

Early Mortality Syndrome (EMS) also termed Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome or AHPNS was outbreak in vannamei shrimp in the eastern part of Thailand since 2012 and widely spread to other culture areas of Thailand. From survey during February to March 2013 massive mortality was found during the first 45 days about 13%.

 

1. The situation on EMS/AHPNS during February-March 2013

1.1 Shrimp culture in Thailand

The data of shrimp culture in Thailand showed that EMS infected shrimp culture ponds in March (8.5%) was less than those cultures in February 2013 (20%). The problem areas were along the eastern part, the lower southern part, and the Andaman area.

1.2Data of shrimp post larvae (PL) in shrimp culture

Number of shrimp post larvae (PL) in shrimp culture in 2013 was less than in 2012. It pointed that farmers are unconfident of devastation due to EMS emerging. The data of PL releasing in shrimp grow-out in February, March and April2013were3,407  3,299 and 3,481 million larvae, respectively. The trend of PL culturing was rising.

1.3 Total shrimp production

Database from the Movement Document of Department of Fisheries showed that total shrimp production in the first quarter of 2013 was 63,500 tonnes while at the same period of 2012 was 94,400 tonnes.  Shrimp production declined around 30,900 tonnes due to uncertain situation of EMS emerging (33%), first-month mortality (20%), and slow-growth including promptly harvested shrimp (43%).

However, shrimp production in March was 19,725 tonnes, while in February 2013 was 16,388 tonnes which increased about 20%.

 

2. Scientific report about Early Mortality Syndrome

On May 01 2013, Dr. Ronald Lightner, a pathologist from University of Arizona identified that the Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome caused by Vibrio parahaemolyticus, a unique strain of a relatively common bacterium, that is infected with a phage (a virus) which caused it to release a potent toxin for tissue destruction and dysfunction of shrimp hepatopancreas during the first 30 days of stocking. This pathogen cannot survive in frozen and thawing process so it presented a very low risk in shrimp products exported to importing countries. Furthermore, frozen shrimp pose a low risk for contamination to wild shrimp or the environment because EMS infected shrimp are typically very small and do not enter international trade. Regarding aquatic feeds, Lightner reported that artemia, shrimp feed and feed ingredients are at the bottom of the list of risks as these products pose virtually no risk to the importing country.

In addition, this bacterium strain does not have the genes that are virulence to human. On 3 May 2013, Dr. Iddya Karunasagar, a FAO expert on seafood, also confirmed that EMS infected shrimp do not pose a gastroenteritis to people.

 

3. Mitigation Measure for EMS/AHPNS

Thailand Department of Fisheries initiated “STOP EMS Programme” as mitigation measure of EMS risk since the early of 2013. This programme focused on improvement of hatchery sanitary, broodstock management, quality post larvae production, Post larvae (PL) screening, including shrimp farm management. However, lessen of EMS/AHPNS risk need specific management measures then DOF add more stringent measures as follows:

3.1 Hatchery (Nauplii production process)

DOF will investigate V. parahaemolyticus in Nauplii production process (hatchery) with the purpose of reduction of disease transmission to shrimp nursery.

3.2 Nursery

Shrimp nursery must be certified with DOF shrimp larvae standard in each crop (cycle) and V. parahaemolyticus will be investigated in nursery system.  The test report must be attached with FMD for PL trade.

3.3 Shrimp pond

DOF notified shrimp farmers about guidelines for V. parahaemolyticus prevention as follows:

3.3.1 V. parahaemolyticus should routinely investigate in shrimp pond water and soil,

3.3.2 The water should be kept in reservoir for one month and disinfected before culturing,

3.3.3 Farmers should apply Bacillus as probiotic for bacterial control during pond preparation and culture period,

3.3.4 Dissolved oxygen should be exceed 5 mg/l

3.4 EMS/AHPNS outbreak within the farm

3.4.1 If unknown cause of shrimp dead during 45 days was reported, the farmers must inform DOF local staff for further investigation within 24 hrs according to Animal Control Act (Article no.8)

3.4.2 If the occurrence of disease was found, farmer must treat water with concentrated chlorine and destroy all dead shrimp by heating at 60 oc for 15 min.

 

3.5 Food safety monitoring.

          Antibiotic was not recommended for treatment due to food safety issue in shrimp exporting. DOF has stringent measures for antibiotic use in shrimp farm. withdrawn of GAP certification may be applied when contamination of banned antibiotic was found in shrimp production.

3.6 Exporting

          Exported shrimp product must be regularly checked for V. parahaemolyticus by DOF.

 

4. Shrimp production forecast in 2013

Shrimp production capacity was estimated based on PL releasing in shrimp grow out and shrimp harvesting. It expected that shrimp production in the second quarter of the year predicted to be equal to the first quarter. The situation of shrimp production will be recovering and turns to normal in the third and the fourth quarter. In summary, shrimp production is projected to be around 400,000tonnes.

In addition, In order to precisely forecast shrimp production for exportation, DOF assigned Coastal Fisheries Research and Development Bureau to collect and investigate figures of shrimp PL from Fry Movement Document database monthly.