โครงการส่งเสริมการประมงในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจพอเพียง ด้านการประมง
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โครงการฟื้นฟูเกษตรกรหลังพักชำระหนี้
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่
โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
โครงการส่งเสริมการผลิต (ด้านการประมง)
โครงการประมงอาสา