โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 

 

หลักการ               

ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ ต้องการส่งเสริมการรวมตัวเกษตรกร การขยายโอกาสของเกษตรกรในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยอาศัยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของเกษตรกร/ กลุ่มเกษตรกร  เพื่อให้มีการรวมตัว เพื่อปรับวิถีการผลิต  เพื่อได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  ตามความต้องการของตลาด  และการสร้างเครือข่าย โดยเน้นสังคมการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามศักยภาพของพื้นที่ 

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อขยายโอกาสของเกษตรกรในการเข้าถึงบริการของรัฐ

2.  เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะของเกษตรกรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชัง

                3.  เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างสังคมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างมั่นคง

 
วิธีการดำเนินการ

                                1.พัฒนาศูนย์บริการฯ

1.1    จัดสร้างจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง ศูนย์ละ 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่ง

        เรียนรู้ของเกษตรกรในกลุ่มและเป็นศูนย์กลางการกระจายข้อมูลข่าวสาร

        การคัดเลือกพื้นที่ให้พิจารณาจากเกษตรกร ประมงอาสา ซึ่งเป็นวิทยากร

        เกษตรกรโดยรัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต

        รูปแบบการผลิต ให้สามารถพัฒนาเป็นจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง

        โดยใช้งบประมาณ ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อจุดโดยใช้งบประมาณ รวมทั้ง

         โครงการ

1.2  จัดหาเอกสารเผยแพร่ ตามหลักวิชาการ บรรจุไว้ประจำสำหรับศูนย์ฯ และ
       จุดสาธิตการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 8 ชนิด

2. พัฒนากลุ่มเกษตรกร

2.1  จัดให้เกษตรกรที่สนใจที่จะพัฒนาตนเองด้านการประมง รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 30 คน  รัฐส่งเสริมให้กลุ่มมีกิจกรรมด้านการประมง เพื่อพัฒนาจากอาชีพ   โดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประมง

2.2    ส่งเสริมให้มีกิจกรรมดูงาน จุดสาธิตการเรียนรู้ เพื่อนำต้นแบบไปเป็น ตัวอย่างในการประกอบอาชีพ

2.3    กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรด้านการประมง โดยรัฐส่งเสริมให้แกนนำมีการประชุมกับกลุ่มเกษตรกร ทั้งภายในกลุ่มตนเอง และกลุ่มต่างตำบล เพื่อขยายโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนขยายเครือข่าย สร้าง
อำนาจต่อรองในการจัดการผลผลิตของตนและกลุ่มเกษตรกร

 

งบประมาณสำหรับการฝึกอบรมเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 

หลักสูตรละไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 300  ตำบล รวม 3 ล้านบาท 

ประกอบด้วย หลักสูตรการอบรมด้านการประมง จำนวน 8 หลักสูตร และการดูงานจุดสาธิตการเรียนรู้  ดังนี้

เกษตรกร  ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องรวมตัวเป็นกลุ่มๆ ละ ประมาณ 30 ราย ต่อตำบล

                  รวมเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประมาณ  9,000 ราย ใน  75 จังหวัด

และกรุงเทพมหานคร

 

หน่วยงานที่ดำเนินการ  สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัด และส่วนประมงกรุงเทพฯ

 

ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างปี 2549 -2551

 

จำนวนศูนย์บริการ  รวม 2,300  ศูนย์ 

ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ ทำให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้เทคโนดลยีด้านการประมงในจุดสาธิต ประจำตำบลได้อย่างต่อเนื่อง

โดยมีวิทยากร เกษตรกรที่เข้าใจในสภาพแวดล้อมของชุมชนนั้น ให้คำปรึกษาและเป็นสาถนที่เรียนรู้ดูงาน / ปรึกษาให้คำแนะนำเบื่องต้นในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่สนใจ ประกอบกับการบรรจุเอกสารเผยแพร่วิทยาการด้านการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกรและสามารถศึกษาหาข้อมูลในเบื้องต้น ประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถวางแนวทางในการประกอบอาชีพ วางแผนการผลิต การจำหน่าย และวิเคราะห์ความต้องการของตลาด การจัดทำบัญชีครัวเรือนขั้นต้น การรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิต