เรามีเอกสารเผยแพร่ไว้คอยบริการให้ท่าน สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่

ฝ่ายเผยแพร่  ส่วนเผยแพร่การประมง กรมประมง  (เขตกรุงเทพมหานคร) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2940-6554,0-2579-8562,
หรือที่ สำนักงานประมงจังหวัดทั่วราชอาณาจักร

เอกสารเผยแพร่ 

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การเพาะ / เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
คู่มือประชาชน การเลี้ยงปลาจีน ปลาที่เพาะเลี้ยงง่าย การเลี้ยงปลานิลในกระชัง(ในพื้นที่ดินเค็ม)
การเลือกสถานที่ขุดบ่อเลี้ยงปลา การเลี้ยงปลายี่สก การเพาะเลี้ยงปลานิล อาร์ทีเมีย
การสร้างกระชังเลี้ยงปลา การเลี้ยงปลาช่อน การเพาะเลี้ยงปลาสลิด การเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อกุ้งฯ เก่า
หลักการเลือกซื้ออาหารสัตว์น้ำ การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงปลาแรด (ฉบับปรับปรุง ปี 46) การเลี้ยงหอยทะเลเศรษฐกิจ
 การอนุรักษ์ปะการัง การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย การเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
การทำอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปแบบพื้นบ้าน การเลี้ยงปลากินพืช การเพาะเลี้ยงปลาบู่ การเลี้ยงปูทะเล
การป้องกันและกำจัดโรค (ฉบับปรับปรุงใหม่) เลี้ยงปลาอย่างไรให้โต ตอนอนุบาลลูกปลา การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียน การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย
ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ  เลี้ยงปลาอย่างไรให้โต ตอนวิธีทำน้ำเขียว การเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย การเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบธรรมชาติฯ
การแปรรูปสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง การเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ แนวเกษตรกอินทรีย์
  การเลี้ยงปลาสวาย การเพาะเลี้ยงไรแดง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (แผ่นพับ)
  การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบอินทรีย์ การเพาะเลี้ยงกบ   
  การเลี้ยงปลาสลิดแบบอินทรีย์    
  ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงตะพาบน้ำฯ    
  การเพาะเลี้ยงไรแดงแบบเกษตรอินทรีย์    
  การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งก้ามกรามแบบอินทรีย์