ประชาสัมพันธ์
 

 

             ข้อมูล ข่าวสาร เอกสารต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์

ข้อมูล
            - จุลินทรีย์ท้องถิ่น : การเพาะขยายและการประยุกต์ใช้ (.doc 175 KB)

ข่าวสาร
           
ความก้าวหน้าของการจัดตั้งหน่วยรับรองเกษตรอินทรีย์ภาครัฐ
             การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย มีหลายรูปแบบ คือ
             1. ตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยรับรองต่างประเทศ เช่น Ecocert ประเทศฝรั่งเศส Bioagricert ประเทศอิตาลี
             2. ตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยรับรององค์กรเอกชนในประเทศไทย ปัจจุบันมีเพียงหน่วยเดียว คือ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
             3. ตรวจสอบโดย มกท. รับรองโดย Naturland ประเทศเยอรมนี
             4. ตรวจสอบและรับรองโดย กรมวิชาการเกษตร
              ในปีงบประมาณ 2549 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับงบประมาณตามแผนบูรณาการเกษตรอินทรีย์วาระแห่งชาติ พัฒนาหน่วยรับรองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ จำนวน 2 กิจกรรมหลัก คือ การจัดทำระบบให้การรับรองตาม ISO/IEC Guide 65 และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยรับรองให้เป็นผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

เอกสาร
             -
Slide การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (.ppt 2.56 MB)
              - ผลการดำเนินงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ 2545 - 2549 (.doc 78 KB)