งานวิจัย  
 

 

            เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์

            1. การรวบรวมเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์: เน้นการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ (.pdf 3.43 MB)
                

            2. จุลินทรีย์
                 2.1 การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (.doc 86 KB)
                 2.2 การเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิดในพื้นที่ชายฝั่งโดยใช้จุลินทรีย์ (.doc 78 KB)

           3. สมุนไพร
                3.1 ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรไทยบางชนิดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดโรคในกุ้งกุลาดำ (.doc 20.5 KB)
                3.2 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรเก้าชนิดต่อเชื้อไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ (.doc 21 KB)
                3.3 การศึกษาการใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัส (.doc 20.5 KB)
                3.4 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบฝรั่งด้วยวิธีการต้มต่อการยับยั้งเชื้อวิบริโอในกุ้งกุลาดำ (.doc 44.5 KB)

            4. การเลี้ยงกุ้งกุลาดำอินทรีย์โดยใช้อาหารพื้นบ้าน (.pdf 799 KB)