มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์
 

 

            มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ใช้สำหรับการส่งเสริมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ และการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง มาตรฐานจึงมีความสัมพันธ์กับระบบให้การรับรอง ซึ่งประกอบด้วยองค์กร 2 ระดับ คือ หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body, AB) และหน่วยรับรอง (Certification Body, CB) สำหรับระบบการรับรองมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ของประเทศไทย หน่วยรับรองระบบงาน คือ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หน่วยรับรอง คือ กรมประมง

             มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมินของกรมประมง คือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ มกอช. สรุปได้อย่างง่าย ๆ คือ CB ใช้มาตรฐาน AB ในการตรวจประเมิน แตกต่างจากระบบของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM) ซึ่งเป็น AB องค์กรเอกชนที่มีชื่อเสียงด้านเกษตรอินทรีย์ ใช้วิธีกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขึ้นมา แล้วให้ CB กำหนดมาตรฐานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ภายใต้หลักการว่า กำหนดให้สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำได้แต่จะกำหนดให้ต่ำกว่าไม่ได้

             มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ มกอช. ที่จัดทำขึ้นได้ผ่านขั้นตอนประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่เป็นลักษณะ มาตรฐานสมัครใจ สำหรับมาตรฐานของกรมประมงที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2547 มกอช. ให้ใช้เป็นคู่มือไปก่อนจนกว่าจะมีการนำไปประกอบการพิจารณาแก้ไขให้อยู่ในมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์เล่มใหม่ ทั้งนี้ มาตรฐานของกรมประมงที่อ้างถึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
            1. มาตรฐานทั่วไป(General Standards)
           
 มาตรฐานทั่วไปมีขอบข่ายครอบคลุมขั้นตอนการผลิตในระดับฟาร์ม การเก็บเกี่ยวผลิตผล การขนส่ง การแปรรูป การแสดงฉลาก ของสัตว์น้ำทุกชนิด ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ที่ปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล มาตรฐานดังกล่าว คือ มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ของประเทศไทย (Thailand Standards for Organic Aquaculture) ผู้สนใจสามารถ download จาก PDF files ต่อไปนี้
            1. ปกสี
            2. มาตรฐาน
            3. ภาคผนวก 
           2. มาตรฐานเฉพาะ(Specific Standards or Additional Standards)
            มาตรฐานเฉพาะสำหรับสัตว์น้ำแต่ละชนิด รูปแบบการเพาะเลี้ยงแต่ละประเภท หรือมาตรฐานเฉพาะด้าน อยู่ภายใต้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ของประเทศไทย มาตรฐานเฉพาะที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่แล้ว มีดังนี้
            1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลอินทรีย์จากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย (.pdf 6.67 MB)
                1.1 มาตรฐานโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเลระบบอินทรีย์
                1.2 มาตรฐานการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนาระบบอินทรีย์
                1.3 มาตรฐานการเลี้ยงกุ้งทะเลธรรมชาติระบบอินทรีย์
                1.4 มาตรฐานการผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับกุ้งอินทรีย์
                1.5 มาตรฐานสุขลักษณะ การดูแลรักษากุ้งทะเลหลังการจับและการขนส่งตามระบบอินทรีย์
                1.6 มาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงอินทรีย์
            2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามอินทรีย์จากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
                 2.1 มาตรฐานโรงเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกรามระบบอินทรีย์
                 2.2 มาตรฐานการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนาระบบอินทรีย์
                 2.3 มาตรฐานการผลิตอาหารกุ้งก้ามกรามอินทรีย์
                 2.4 มาตรฐานสุขลักษณะ การดูแลรักษากุ้งก้ามกรามหลังการจับและการขนส่งตามระบบอินทรีย์
                 2.5 มาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงอินทรีย์
            3. มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ของประเทศไทย (.pdf 3.18 MB)