สถานการณ์การส่งออกและความเคลื่อนไหวราคากุ้งทะเล

ณาตยา ศรีจันทึก

ถานการณ์ส่งออก

1.กุ้งสดแช่เย็นจนแข็ง

ในปี 2546 การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทย มีปริมาณ 119,436 ตัน และมูลค่า 35,951 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.38 และ 50.02 ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งทุกชนิด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.24 และ 4.43 ตามลำดับ  โดยมีตลาดที่สำคัญ ดังนี้

สหรัฐอเมริกา : มีการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นจนแข็งไปสหรัฐอเมริกามากที่สุด โดยมีปริมาณและมูลค่าการส่งออก 62,921 ตัน และ 18,706 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.68 และ 52.03 ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2545 พบว่า การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นจนแข็งมีอัตราเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า คิดเป็นร้อยละ 48.76  และ 20.32 ตามลำดับ

ญี่ปุ่น :  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งไปญี่ปุ่น 22,381 ตัน และ 8,524 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.74 และ 23.71 ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2545 พบว่า การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นจนแข็งไปญี่ปุ่นมีอัตราลดลงทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า คิดเป็นร้อยละ 15.36  และ 11.39 ตามลำดับ

กลุ่มสหภาพยุโรป : มีการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นจนแข็งไปกลุ่มสหภาพยุโรปเพียงเล็กน้อย คือ 697 ตัน คิดเป็นมูลค่า 237 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  0.58 และ 0.66 ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2545 ยังพบว่า  การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นจนแข็งไปกลุ่มสหภาพยุโรป มีอัตราลดลงค่อนข้างมากทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า  คิดเป็นร้อยละ 61.56 และ 55.78 ตามลำดับ

2.กุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย

แนวโน้มการส่งออกกุ้งในรูปของกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2546 มีการส่งออกกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย 110,747 ตัน คิดเป็นมูลค่า 34,238 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 46.71 และ 47.64 ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งทุกชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ปริมาณการส่งออกกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียมีการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.85 อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกมีอัตราลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.14 โดยพิจารณาตลาดส่งออกที่สำคัญ ดังนี้

สหรัฐอเมริกา : เป็นตลาดที่ไทยมีการส่งออกกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียมากที่สุด โดยมีปริมาณและมูลค่าการส่งออก 65,649 ตัน และ 20,817 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.28 และ 60.80 ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียทั้งหมด ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2545 พบว่า การส่งออกกุ้งดังกล่าวไปสหรัฐอเมริกามีอัตราเพิ่มขึ้นในด้านปริมาณคิดเป็นร้อยละ 6.19  ส่วนมูลค่าการส่งออก มีอัตราลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.89

ญี่ปุ่น :  มีการส่งออกกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียไปญี่ปุ่น 22,932 ตัน และ 8,053 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.71 และ 23.52 ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียทั้งหมด ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2545 พบว่า การส่งออกกุ้งดังกล่าวไปญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยมีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 7.78  และมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ3.65 ตามลำดับ

กลุ่มสหภาพยุโรป: มีการส่งออกกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียไปกลุ่มสหภาพยุโรป 2,629 ตัน คิดเป็นมูลค่า 780 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  2.37 และ 2.28 ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียทั้งหมด ตามลำดับ  เป็นที่น่าสังเกตว่าในตลาดกลุ่มสหภาพยุโรปนี้ มีการส่งออกในรูปของกุ้งปรุงแต่ง ฯ มากกว่ากุ้งสดแช่เย็นจนแข็ง อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2545 พบว่า  การส่งออกกุ้งดังกล่าวไปกลุ่มสหภาพยุโรป มีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยด้านปริมาณมีการส่งออกน้อยลง คิดเป็นร้อยละ 2.12 ส่วนมูลค่าการส่งออกมีอัตราเพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 9.40 

 

ความเคลื่อนไหวราคากุ้งทะเล

1.ราคากุ้งกุลาดำ ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร

ความเคลื่อนไหวของราคากุ้งกุลาดำขนาด 40 60 และ80 ตัว/กก. ณ ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2546 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2547อย่างไรก็ตามราคาเริ่มอ่อนตัวลงในเดือนมีนาคม 2547  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาของกุ้งกุลาดำแต่ละขนาด ดังนี้

กุ้งกุลาดำขนาด 40 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์  316.40 บาท/กก. ลดลงมาอยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย 293.70 บาท/กก. ในเดือนมีนาคม หรือคิดเป็นร้อยละ 7.17

กุ้งกุลาดำขนาด 60 ตัว/กก.  ราคาเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ 231.60 บาท/กก. ลดลงมาอยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย 193.15 บาท/กก. ในเดือนมีนาคม หรือคิดเป็นร้อยละ 16.60

กุ้งกุลาดำขนาด 80 ตัว/กก.  ราคาเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ 166.60 บาท/กก. ลดลงเหลือเพียง 127.41 บาท/กก. ในเดือนมีนาคม หรือคิดเป็นร้อยละ 23.52

จะเห็นว่า กุ้งกุลาดำขนาดเล็กมีอัตราการลดลงของราคามากกว่ากุ้งขนาดใหญ่

2.ราคากุ้งแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร


            เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคากุ้งแวนนาไมกับกุ้งกุลาดำ พบว่า กุ้งแวนนาไมมีราคาต่ำกว่ากุ้งกุลาดำในทุกขนาด โดยมีรายละเอียดในแต่ละขนาด ดังนี้

กุ้งแวนนาไม ขนาด 40 ตัว/กก.  มีการลดลงของราคาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2546 ต่อเนื่องจนถึงเดือนมีนาคม 2547 โดยราคาเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 175.00 บาท/กก. ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 4.16

กุ้งแวนนาไม ขนาด 60 ตัว-กก. มีการเคลื่อนไหวของราคาโดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2546 จนถึงเดือนมีนาคม 2547 โดยราคาเฉลี่ยในเดือนมีนาคม เท่ากับ 125.37 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ7.52

 กุ้งแวนนาไม ขนาด 80 ตัว-กก. มีการเคลื่อนไหวของราคาเช่นเดียวกันกับกุ้งขนาด 60 ตัว/กก. โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2546 จนถึงเดือนมีนาคม 2547 สำหรับราคาเฉลี่ยในเดือนมีนาคม เท่ากับ 106.85 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 11.53

เป็นที่น่าสังเกตว่า ราคากุ้งแวนนาไมในขนาดเล็ก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่กุ้งกุลาดำมีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบในกุ้งขนาดเดียวกัน