ลิ้งค์มีประโยชน์

สถาบันวิจัยฯ 5 สถาบัน

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด
สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 ศูนย์ และ
สถานีประมงน้ำจืด 26 สถานี
 

 

 | การเลี้ยงปลานิล | การเพาะเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน | การเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย | การเลี้ยงปลาในนาข้าว | การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม | การเพาะเลี้ยงปลาสลิด | การเพาะเลี้ยงปลาแรด |
| การเลี้ยงปลาหมอไทย | การเพาะเลี้ยงปลาบู่ | การเพาะเลี้ยงปลาช่อน | การเลือกสถานที่และขุดบ่อเลี้ยงปลา | การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง | การเพาะเลี้ยงปลาสวาย | การเพาะเลี้ยงไรแดง | การเพาะเลี้ยงจระเข้ |

การเลือกสถานที่และขุดบ่อเลี้ยงปลา

การเลือกสถานที่และการออกแบบที่เลี้ยงสัตว์น้ำ
การเลือกสถานที่และการออกแบบที่เลี้ยงสัตว์น้ำนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่จะดำเนินการ และสอดคล้องกับสภาพของภูมิประเทศ ความสำเร็จของการดำเนินการเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นอยู่กับการเลือกสถานที่ได้ถูกต้อง

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
พื้นที่และทำเลที่จะดำเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลา ควรคำนึงถึงปัจจัย 3 ประการ ดังนี้
- สภาพพื้นที่และทำเลที่ตั้ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการก่อสร้างและดำเนินงาน จะต้องได้ผลตอบแทนคุ้มค่าในการลงทุน
- ลักษณะคุณภาพของดิน
- น้ำและแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง

เอกสารฉบับนี้ยังมีเนื้อหาการเลือกสถานที่สำหรับการเลี้ยงปลาในนา การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงปลาในคอก และการเลี้ยงปลาในร่องสวน รวมทั้งการออกแบบและสร้างที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็นบ่อเพาะฟัก บ่ออนุบาล บ่อเลี้ยง และบ่อพักน้ำ

 

 

       
       

 

 

Copyright © 2006 ฝ่ายเผยแพร่ กรมประมง
อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 4 ห้อง 403 ฝ่ายเผยแพร่ ส่วนเผยแพร่การประมง
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2579-3686 หรือ 0-2562-0600-15 # 14405-7 โทรสาร 0-2579-3686 E-mail: fisheries_public@yahoo.com
© ลิขสิทธิ์ของฝ่ายเผยแพร่ กรมประมง