กล่องข้อความ: โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
หลักการและเหตุผล
          การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการประมงที่ถูกกำหนดรูปแบบจากส่วนกลางในอดีตมักจะไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  กรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ  จะต้องขอความเห็นชอบจากกรมประมงก่อนทำให้การดำเนินการอยู่ในวงจำกัด  นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ยังต้องตอบสนองนโยบายที่เกี่ยวข้องต่าง  ๆ  มากมาย  เช่น  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวง  นโยบายจังหวัด  นโยบายความมั่นคง  ตลอดจนโครงการตามแนวพระราชดำริ  เป็นต้น  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ของบประมาณไว้ล่วงหน้า  หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องเจียดจ่ายจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  ภายในปีงบประมาณนั้นเข้าไปดำเนินการ
                    โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง  จึงเป็นการปรับวิธีการพัฒนาอาชีพเกษตรกรแนวใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2545  เป็นต้นมา  สำนักงานประมงจังหวัดเป็นผู้บริหารและพัฒนางานส่งเสริมด้านการประมงในจังหวัด  กำหนดเป้าหมาย  รูปแบบการส่งเสริม  บริหารงบประมาณ  ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1.       เพื่อให้เกษตรกรผลิตสัตว์น้ำใช้บริโภคในครัวเรือนอย่างพอเพียง
2.       เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรด้านการประมงให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
3.       เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น
ขั้นตอนการดำเนินงาน
                                1.  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  แจ้งกรอบงานส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง  เป้าหมายในการดำเนินงานและกรอบงบประมาณ  ให้แก่สำนักงานประมงจังหวัด  ภายในวันที่  15  ของเดือนตุลาคม
                                2.  สำนักงานประมงจังหวัดจัดทำโครงการ  แผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ตอบแบบฟอร์มที่กำหนด  ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดทั้งในส่วนของพื้นที่มั่นคง  (ชายแดน)  และครอบคลุมนโยบายต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
                                3.  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงดำเนินการรวบรวมโครงการและแผนปฏิบัติงานเสนอกรมประมงเพื่ออนุมัติโครงการ
                                4.  กรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงาน  สำนักงานประมงจังหวัดต้องดำเนินการแจ้งโครงการ  แผนการปฏิบัติงาน  แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการใหม่  พร้อมทั้งรายละเอียดโครงการเดิมทั้งในส่วนของเป้าหมายและงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง
                                5.  สำนักงานประมงจังหวัดต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน  และการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน  ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  และส่งให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  ภายในวันที่  5  ของเดือนถัดไป
ระยะเวลาดำเนินการ
1         ตุลาคม  2546 – 30  กันยายน  2547
 
งบประมาณ
                       สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงจัดสรรงบประมาณรายไตรมาสให้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานประมงจังหวัดเสนอขอมา  โดยแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เสนอขอในไตรมาสที่  1  และ  2  รวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ  50  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและช่วงแรกก่อนได้รับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  จะดำเนินการโอนงบประมาณให้หน่วยงานร้อยละ  10  ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
สถานที่ดำเนินการ
75     จังหวัดทั่วประเทศ  และกรุงเทพมหานคร
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.       เกษตรกรสามารถดำเนินการเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน
                2.  เกษตรกรมีผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น