แผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมงประจำปีงบประมาณ โดยส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

หลักสูตร จำนวนรุ่น จำนวนคน/รุ่น จำนวนวัน/รุ่น กำหนดการ กลุ่มเป้าหมาย

ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
โทร. 0 2558 0230 , 0 2558 0233 ภายใน 14300 , 14307
โทรสาร 0 2558 0233