fisheries ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561
ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read More...
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์
วันพุธ, 04 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ Read More...
แนวทางการดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
แนวทางการดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online- ที่ กค 0520.1/ว78... Read More...
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีค้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีค้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS-... Read More...
การตรวจสอบข้อมูลรายการขอจ่าย (ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561
วันศุกร์, 03 สิงหาคม 2561
การตรวจสอบข้อมูลรายการขอจ่าย (ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS... Read More...
การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561
การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน... Read More...
แจ้งรหัสกิจกรรมย่อยกรมประมง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2561
แจ้งรหัสกิจกรรมย่อยกรมประมง (เพิ่มเติม)... Read More...
ขอรายละเอียดงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561
ขอรายละเอียดงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป-... Read More...
แจ้งรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
วันจันทร์, 21 พฤษภาคม 2561
รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม Read More...
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน- การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน Read More...
รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางและเงินในงบประมาณ)
วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560
รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561... Read More...
ตัวอย่างหมายเหตุ
วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560
ตัวอย่างหมายเหตุ Read More...
แบบฟอร์ม Check List ประกอบใบสำคัญต่างๆ
วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2560
แบบฟอร์ม Check List ประกอบใบสำคัญต่างๆ... Read More...
ขอแจ้งผลระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ 4.2 เรื่องการลดใช้กระดาษ
วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561
ขอแจ้งผลระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ 4.2... Read More...
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน Read More...
IMAGE บุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (ด้านการตรวจสอบใบสำคัญ)
วันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561
บุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561... Read More...