fisheries ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์
วันพุธ, 04 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ Read More...
ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561
ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read More...
แนวทางการดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
แนวทางการดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online- ที่ กค 0520.1/ว78... Read More...
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีค้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีค้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS-... Read More...
การตรวจงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน พฤษภาคม 2561
วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561
การตรวจงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน พฤษภาคม 2561- เอกสารแนบ Read More...
การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561
การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน... Read More...
แจ้งรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
วันจันทร์, 21 พฤษภาคม 2561
รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม Read More...
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน- การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน Read More...
รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางและเงินในงบประมาณ)
วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560
รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561... Read More...
ตัวอย่างหมายเหตุ
วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560
ตัวอย่างหมายเหตุ Read More...
แบบฟอร์ม Check List ประกอบใบสำคัญต่างๆ
วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2560
แบบฟอร์ม Check List ประกอบใบสำคัญต่างๆ... Read More...
ขอแจ้งผลระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ 4.2 เรื่องการลดใช้กระดาษ
วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561
ขอแจ้งผลระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ 4.2... Read More...
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2561
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน Read More...
IMAGE บุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (ด้านการตรวจสอบใบสำคัญ)
วันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561
บุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561... Read More...