นโยบายและแผนดำเนินงาน

แผลกลยุทธกองคลัง
มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย
มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ ให้บริการด้านการเงินการคลังถูกต้อง รวดเร็ว
มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
มิติที่ 4 : ด้านพัฒนาองค์กร เพิ่มศักยภาพบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนา/สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน

พิมพ์อีเมล