วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้าประสงค์ กองคลัง

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นให้บริการด้านการเงินการคลังอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ (1) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การงบประมาณและการพัสดุของกรม
(2) ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบงานคลังของกรม
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
เป้าประสงค์  

พิมพ์อีเมล