ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว259 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พิมพ์อีเมล