ประกาศกรมประมง เรื่อง จัดซื้อพัสดุโครงการพัฒนาระบบควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         - เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์อีเมล