ร่าง ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 100 ฟุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

พิมพ์อีเมล