ราคากลางจำนวน 10 เรื่อง

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 งาน
- ชื่อโครงการ จ้างเหมาขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน
- ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมางานพัสดุ จำนวน 1 งาน
- ชื่อโครงการ จ้างเหมางานกำกับดูแลงานสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
- ชื่อโครงการ จ้างเหมาบันทึกข้อมูลงานรับ-ส่งหนังสือราชการและงานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 งาน
- ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมางานควบคุมทะเบียนอาคารและยานพาหนะ งานที่ 1 จำนวน 1 งาน
- ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมางานธุรการ จำนวน 1 งาน
- ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมางานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 งาน
- ชื่อโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง
- ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาทำความสะอาดกองคลัง ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน

พิมพ์อีเมล