การประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

การประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมพยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

 

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

พิมพ์อีเมล