Powered by EverLive.net

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

Written by admin. Posted in ข่าวกิจกรรม - ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร

1

2  3

4  5

6  7

8  9

10  11

 

พิมพ์