แนวทางการดำเนินการจ่ายเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

พิมพ์อีเมล