Powered by EverLive.net

แนวทางการรับเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

Written by ผู้ดูแล. Posted in แนวทางกองคลัง

          - เอกสารแนบ 1 : ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ KTB , เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมฯ Bill Payment , แบบฟอร์มการส่งงานสาขาฯ

          - หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบัญชีรับชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับทุนหมุนเวียน

          - ตัวอย่างการกรอกข้อมูลของเอกสารแนบ 1

          - เอกสารแนบ 2 , 3 , 4 , 6

          - เอกสารแนบ 5 : คู่มือการทำรายการผ่าน Mobile Banking

          - เอกสารแนบ 7 : แนวทางการปฏิบัติในการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ 

          - เอกสารแนบ 8 : ตัวอย่างเอกสาร

พิมพ์