แนวทางการรับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ของเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเรือประมง เครื่องมือทำการประมง และสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corpora

พิมพ์อีเมล