• หน้าแรก
 • เอกสารแบบฟอร์ม
 • กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

แบบฟอร์มกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

 • แบบฟอร์มขอรหัสผ่านระบบงานสารสนเทศกองคลัง
  - แบบฟอร์มขอรหัสผ่าน ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง คลิก
  - แบบฟอร์มขอรหัสผ่าน ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ คลิก
  - แบบฟอร์มขอรหัสผ่าน ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ คลิก
  - แบบฟอร์มขอรหัสผ่าน Website และWebboard กองคลัง คลิก

 • แบบฟอร์มการดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนกลาง
  - แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online คลิก
  - แบบรายงานข้อมูลการรับโอนเงินผ่านธนาคารของเจ้าหน้าที่ คลิก
 • แบบฟอร์มการดำเนินการผ่านระบบ  KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (ด้านจ่าย)
  - ตัวอย่างคำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบ KTB Corporate Online คลิก
  - แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker และ Company User Authorizer คลิก
  - แบบขอยกเลิกการระงับเข้าใช้งานและกำหนดรหัสผ่านใหม่ในระบบ KTB Corporate Online คลิก 
  - ทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online คลิก
  - แบบฟอร์มเตรียมข้อมูลจ่าย สำหรับโปรแกรม KTB Universal Data Entry คลิก
  - โปรแกรม KTB+Universal+Data+Entry+v.2.02.00 คลิก
  แนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB คลิก
  ตัวอย่างตารางสำหรับเตรียมข้อมูลจ่ายเข้าโปรแกรม Universal Data Entry

  - กรณีผู้รับเงินคนเดียว คลิก
  - กรณีผู้รับเงินหลายคนธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลิก
  - กรณีผู้รับเงินหลายคน ธนาคารอื่น คลิก
  - ทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online คลิก
  - ตัวอย่าง บันทึกข้อความ แจ้งความประสงค์ขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online คลิก
 • แบบฟอร์มการดำเนินการผ่านระบบ  KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (ด้านรับและนำส่ง)
  - แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay in) คลิก
  - Company Code คลิก
  - รหัสรับเงินรายได้ของกรมประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
 • คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
  - ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค คลิก
  - ของหน่วยงานส่วนกลาง คลิก

 • เอกสารประกอบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
  - ระเบียบวาระการประชุม คลิก
  - ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2561 (เอกสารแนบ 1) คลิก
  - เรื่องเพื่อทราบ (เอกสารแนบ 2)
    - ว103 คลิก
    - ว116 คลิก
    - ว5 คลิก
    - ว65 คลิก
  - แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay in) (เอกสารแนบ 3) คลิก
  - Company Code (เอกสารแนบ 4) คลิก
  - รหัสรับเงินรายได้ของกรมประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 5) คลิก
  - คู่มือการรับเงินโดยการนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาครของหน่วยงานและการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
  - เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ปีงบประมาณ 2561 (เอกสารแนบ 6) คลิก
  - สรุปเอกสารที่ต้องจัดส่ง (เอกสารแนบ 7) คลิก
  - ตัวอย่างเอกสารที่ต้องจัดทำ (เอกสารแนบ 8) คลิก
  - วิธีการทำ Pivot Table และ VLOOKUP (เอกสารแนบ 9) คลิก

พิมพ์อีเมล