ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว289 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

พิมพ์อีเมล