ที่ กค 0402.2/ว100 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการ

พิมพ์อีเมล