ที่ กค 0414.3/ว456 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online

พิมพ์อีเมล