ที่ กค 0410.3/ว471 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์อีเมล