ที่ กค 0403.2/ว136 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์อีเมล