รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย (ส่วนภูมิภาค) ในระบบ GFMIS เดือน มิถุนายน 2560

พิมพ์อีเมล