ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พิมพ์อีเมล