ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พิมพ์อีเมล