• หน้าแรก
  • ข่าวกลุ่ม/ฝ่าย
  • กลุ่มบริหารงบประมาณ

รายงานการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงฯ (รอบ 9)

พิมพ์อีเมล