Powered by EverLive.net

รายงานการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงฯ (รอบ 9)

Written by ผู้ดูแล. Posted in ข่าวกลุ่มบริหารงบประมาณ ทั้งหมด

พิมพ์