• หน้าแรก
  • ข่าวกลุ่ม/ฝ่าย
  • กลุ่มบริหารงบประมาณ

การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 **สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1-4 ได้ที่ >>> https://www.fisheries.go.th/financial/index.php/loadguide/budjet/58-loadbutjet

หัวข้อ : แบบฟอร์มการกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พิมพ์อีเมล