• หน้าแรก
  • ข่าวกลุ่ม/ฝ่าย
  • กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร แนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พิมพ์อีเมล