• หน้าแรก
  • ข่าวกลุ่ม/ฝ่าย
  • กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

การประชุมทางไกล (GIN Conference) เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

  • การประชุมทางไกล (GIN Conference) เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

          - วาระการประชุม

          - แนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบKTB

          - เกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชีการเงิน

          - ตัวอย่างการเรียกรายงานสินทรัพย์เก่าเพื่อตรวจครุภัณฑ์ประจำปี ระดับหน่วยงาน(ส่วนกลาง)

          - ตัวอย่างการเรียกรายงานสินทรัพย์เก่าเพื่อตรวจครุภัณฑ์ประจำปี ระดับหน่วยงานย่อย

          - ตัวอย่างการเรียกรายงานสินทรัพย์ครุภัณฑ์งบปี 60 เพื่อตรวจครุภัณฑ์ประจำปี

          - แบบฟอร์มการตรวจครุภัณฑ์ประจำปี

พิมพ์อีเมล