• หน้าแรก
 • ข่าวกลุ่ม/ฝ่าย
 • กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง"

 • หนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง" คลิก
 • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง" คลิก
 • โครงการอบรม คลิก
 • กำหนดการอบรม คลิก
 • ฟอร์มแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม คลิก
 • รายชื่อรุ่นที่ 1 ภาคใต้ คลิก
 • รายชื่อรุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก
 • รายชื่อรุ่นที่ 3 ภาคเหนือ คลิก
 • รายชื่อรุ่นที่ 4 ภาคกลาง คลิก

เอกสารประกอบการอบรม
*** ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง" พิมพ์เอกสาร รวมทั้งนำเอกสารทั้งหมด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book มาในวันเข้ารับการอบรมด้วย

 • เอกสารวันแรก 
  - แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี
    o เกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชีพร้อม คลิก
    o ตัวอย่าง คลิก ***ให้พิมพ์ตัวอย่างด้วย
    o บัญชีแยกประเภท Version 2560 คลิก
    o รายชื่อหน่วยเบิกจ่าย - แบ่งกลุ่ม คลิก
 • เอกสารวันที่สอง
  - แนวทางการจ่ายเงิน การรับเงินและนำเงินส่งคลัง สำหรับเงินงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
  - แนวทางการโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงและกันเงิน คลิก
  - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
    o ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ คลิก
    o ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คลิก
    o การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับจ้างเหมาบริการ คลิก
    o เงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการ คลิก

สมัคร คลิก

พิมพ์อีเมล