แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

1.คลิก ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อดูลำดับของท่าน

2.ถ่ายรูป หรือ บันทึกหน้าจอ (Capture) QR Code ที่รายชื่อของท่าน

พิมพ์อีเมล