• หน้าแรก
  • ระบบงานกองคลัง
  • ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

  • ใบสมัครขอใช้งาน ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ Word คลิก , PDF คลิก
  • ใบคำขอแก้ไขข้อมูล ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
  • คู่มือการใช้งาน ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

 **กรณีเป็นจ้างเหมาบริการของหน่วนงานส่วนกลาง กรมประมง
    1.แบบฟอร์มใบสมัครขอใช้บริการฯ : ในช่อง E-Mail กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน (ตัวบรรจง)
                                                : เซ็นชื่อเจ้าตัวลงในช่องลงชื่อเพียง 1 ช่อง
    2.แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครขอใช้บริการฯ
    3.สามารถส่งเอกสารได้ที่ กองคลัง ชั้น 4 หรือ สแกนส่งทาง E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

info e finance2

พิมพ์อีเมล

ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ

*** สลิปเงินเดือน มกราคม 2561 เป็นต้นไป ให้ปริ้นท์ใน ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ โครงสร้างใหม่

ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ โครงสร้างเดิม

ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ โครงสร้างใหม่

พิมพ์อีเมล

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2563

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2560

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2559

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2558

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2557

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2556

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2555

พิมพ์อีเมล