Powered by EverLive.net

ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์

Written by admin. Posted in ระบบงานกองคลัง

เข้าสู่ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

 **กรณีเป็นจ้างเหมาบริการของหน่วนงานส่วนกลาง กรมประมง
    1.แบบฟอร์มใบสมัครขอใช้บริการฯ : ในช่อง E-Mail กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน (ตัวบรรจง)
                                                : เซ็นชื่อเจ้าตัวลงในช่องลงชื่อเพียง 1 ช่อง
    2.แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครขอใช้บริการฯ
    3.สามารถส่งเอกสารได้ที่ กองคลัง ชั้น 4 หรือ สแกนส่งทาง E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

info e finance2

พิมพ์