• หน้าแรก
 • ระบบงานกองคลัง
 • แบบตอบรับรหัสผ่านออนไลน์

ระบบรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” (สำหรับผู้บริหาร)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น

 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สำหรับผู้บริหาร) คลิก
 • กำหนดการอบรม คลิก
 • แบบฟอร์มแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม คลิก
 • จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คลิก

สมัคร คลิก


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง"

 • หนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง" คลิก
 • ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง" คลิก
 • โครงการอบรม คลิก
 • กำหนดการอบรม คลิก
 • ฟอร์มแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม คลิก
 • รายชื่อรุ่นที่ 1 ภาคใต้ คลิก
 • รายชื่อรุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก
 • รายชื่อรุ่นที่ 3 ภาคเหนือ คลิก
 • รายชื่อรุ่นที่ 4 ภาคกลาง คลิก

เอกสารประกอบการอบรม
*** ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง" พิมพ์เอกสาร รวมทั้งนำเอกสารทั้งหมด และเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book มาในวันเข้ารับการอบรมด้วย

 • เอกสารวันแรก 
  - แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชี
    o เกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชีพร้อม คลิก
    o ตัวอย่าง คลิก ***ให้พิมพ์ตัวอย่างด้วย
    o บัญชีแยกประเภท Version 2560 คลิก
    o รายชื่อหน่วยเบิกจ่าย - แบ่งกลุ่ม คลิก
 • เอกสารวันที่สอง
  - แนวทางการจ่ายเงิน การรับเงินและนำเงินส่งคลัง สำหรับเงินงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
  - แนวทางการโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงและกันเงิน คลิก
  - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
    o ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ คลิก
    o ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คลิก
    o การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับจ้างเหมาบริการ คลิก
    o เงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการ คลิก

สมัคร คลิก


การสัมมนากองคลัง หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร”

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 • หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร” คลิก

สมัคร คลิก


การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 • หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิก
 • แบบฟอร์มแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม คลิก
 • จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คลิก

สมัคร คลิก

พิมพ์อีเมล

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2560

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2559

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2558

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2557

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2556

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2555

พิมพ์อีเมล