• หน้าแรก
  • ระบบงานกองคลัง
  • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง

ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

  • ใบสมัครขอใช้งาน ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ Word คลิก , PDF คลิก
  • ใบคำขอแก้ไขข้อมูล ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
  • คู่มือการใช้งาน ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

 **กรณีเป็นจ้างเหมาบริการของหน่วนงานส่วนกลาง กรมประมง
    1.แบบฟอร์มใบสมัครขอใช้บริการฯ : ในช่อง E-Mail กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน (ตัวบรรจง)
                                                : เซ็นชื่อเจ้าตัวลงในช่องลงชื่อเพียง 1 ช่อง
    2.แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครขอใช้บริการฯ
    3.สามารถส่งเอกสารได้ที่ กองคลัง ชั้น 4 หรือ สแกนส่งทาง E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

info e finance2

พิมพ์อีเมล

ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ

*** สลิปเงินเดือน มกราคม 2561 เป็นต้นไป ให้ปริ้นท์ใน ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ โครงสร้างใหม่

ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ โครงสร้างเดิม

ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ โครงสร้างใหม่

พิมพ์อีเมล

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2563 - เก่า

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2563 - ใหม่

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2560

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2559

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2558

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2557

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2556

ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2555

พิมพ์อีเมล