Powered by EverLive.net

ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ

Written by admin. Posted in ระบบงานกองคลัง

*** สลิปเงินเดือน มกราคม 2561 เป็นต้นไป ให้ปริ้นท์ใน ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ โครงสร้างใหม่

ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ โครงสร้างเดิม

ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ โครงสร้างใหม่

พิมพ์