สมัครเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ

การประชุม “เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง สำหรับการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561”

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม คลิก

สำหรับผู้ประสานงาน คลิก

พิมพ์อีเมล