วันที่ประกาศ ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงาน Website ประเภทข่าว

การจัดทำหนังสือคนประจำเรือประมง (Seabook)

กรมประมงได้เริ่มดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) สำหรับแรงงานประมงต่างด้าว โดยได้เปิดให้ชาวประมงสามารถยื่นคำขอ ได้ตั้งแต่
วันที่ 16 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ลูกเรือประมงที่เป็นแรงงานต่างด้าวทุกคนต้องมีเล่มสมุด Seabook หรือใบแทน มิฉะนั้นเจ้าของเรือประมงนั้นๆ จะมีความผิดตาม มาตรา 83 และ มาตรา 153 มีโทษปรับตั้งแต่ 4 แสนบาท ถึง 8 แสนบาทต่อรายและต้องถูกยึดใบอนุญาตทำการประมง โดยไม่มีข้อยกเว้น!!!

จัดประชุมการกำหนดแนวทางให้ข้อมูลเรือประมงมีความ
ถูกต้องและเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบ Realtime

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ดำเนินการจัดประชุมให้ข้อมูลเรือประมงมีความถูกต้องและเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบ Realtime โดยมีผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กรมประมงและกรมเจ้าท่า

จัดประชุมชี้แจงการจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำและเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำแก่เจ้าของเรือขนถ่ายฯ

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำและเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมบรรยายและตอบคำถามแก่เจ้าของเรือขนถ่ายฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

เพาะม้าน้ำ ปล่อยคืนสู่ทะเล

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมประมง ได้จัดพิธีส่งมอบลูกพันธุ์ม้าน้ำ จำนวน 5,000 ตัว ให้กับนายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรมประมง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยการดำเนินการอย่างบูรณาการร่วมกันของ 2 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมประมง และกรมอุทยานฯ โดยผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ และผู้แทนกลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา เข้าร่วมพิธีส่งมอบพันธุ์ม้าน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูประชากรม้าน้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และช่วยฟื้นฟูทรัพยากรม้าน้ำในธรรมชาติของประเทศไทยให้กลับมาฟื้นอุดมความสมบูรณ์อีกครั้ง