• ประกาศ... ประกาศรายชื่อผู้แจ้งครอบครองสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES กรณีปลากระเบนน้ำจืด ตามที่ได้กำหนดให้ทำการแจ้งฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เกษตรกร/ผู้ประกอบการรายใดตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน กรุณาแจ้งไปยังกลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โทร. 0 2561 2011 และ 0 2561 4689 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  • ประกาศ... รายชื่อเรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ปีทำการประมง 2559 (List of Overseas Thai Fishing Vessels) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  • ประกาศ... ผู้ประกอบการที่ประสงค์ นำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ (สป.4) และยื่นขออนุญาตได้ที่กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  • ประกาศ... หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  • ประกาศ... ผู้ประกอบการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง สามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือกำกับการจำหน่ายฯ เพื่อให้ผู้ซื้อใช้ประกอบการขอใบอนุญาตครอบครอง เพาะพันธุ์ หรือใบอนุญาตค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
  • ประกาศ... คู่มือประชาชน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...